Privacy

HET DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING EN HET BELANG ERVAN VOOR ONS

Deze privacyverklaring (de Privacyverklaring) bevat belangrijke informatie over de personnsgegevens die over u worden verzameld wanneer u deze website http://btg-be.solgroup.com (de Site) bezoekt als ongeregistreerde gebruiker (de Gebruiker) om de op de Site aangeboden diensten (de Diensten) te bekijken en/of te gebruiken.

 

In het bijzonder SOL B, die deel uitmaakt van de SOL-groep, met maatschappelijke zetel te Zoning Ouest 15, 7860 Lessines, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0436.652.131 in haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder (het Bedrijf of de Verwerkingsverantwoordelijke), informeert u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoongegevens), en in het bijzonder met de EU-verordening (EU) 2016/679 (de RGPD), dat zij de gegevens van haar Gebruikers zal verwerken volgens de hieronder beschreven voorwaarden en doeleinden.

 

De voorwaarden van deze Informatiemededeling zijn uitsluitend en alleen van toepassing op de Site en niet op andere websites van de Eigenaar of van derden waartoe de Gebruiker toegang heeft via links op de Site. In geval van toegang tot een andere website wordt de Gebruiker aangeraden de informatie over de verwerking van persoonsgegevens te lezen die van toepassing is op de bezochte site.

 

ACCEPTATIE

 

Door de website te bezoeken, de Diensten te gebruiken of met het bedrijf te communiceren, bevestigt de gebruiker dat hij/zij dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en gaat hij/zij ermee akkoord dat het bedrijf de via de Website verzamelde persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, doorgeeft en openbaar maakt in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Privacybeleid. Het bedrijf kan u vragen om uw toestemming te geven (bijv. door een vakje aan te kruisen) wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.

Indien u niet instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid, bezoek deze Site dan niet, gebruik deze Site niet anderszins en verstrek uw persoonlijke gegevens niet, of geef uw toestemming niet wanneer een dergelijke optie u wordt aangeboden in het kader van het Privacybeleid.

 

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid door de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, met als referentie de datum van de laatste wijziging die erin wordt vermeld. Indien de gebruiker de wijzigingen in dit Pivacybeleid niet aanvaardt, moet hij het gebruik van de site staken en kan hij de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, blijft het vorige Privacybeleid van toepassing op de tot dan toe verzamelde persoonsgegevens.

 

Deze Privacykennisgeving bevat belangrijke informatie over het volgende:

1. HET SOORT GEGEVENS DAT DOOR HET BEDRIJF VIA DE WEBSITE WORDT VERWERKT

2. RECHTSGRONDEN EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN METHODEN VAN VERWERKING

5. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

6. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

8. UW RECHTEN

9. UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN INDIENING VAN EEN KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

10. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING, GEGEVENSVERWERKER EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

1. SOORT GEGEVENS DIE HET BEDRIJF VIA DE WEBSITE VERWERKT

In het kader van de Privacywetgeving verwerkt de verantwoordelijke de volgende persoonsgegevens die u verstrekt (uw "Persoonsgegevens") wanneer u door de Website navigeert [wanneer u zich registreert in de Voorbehouden zone]:
1. algemene identificatiegegevens (zoals, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, naam, achternaam, e-mailadres, enz;)

1.1 Gegevens verkregen wanneer een Gebruiker door de Website navigeert

De computersystemen, cookietechnologie en softwareprocedures die worden gebruikt voor de werking van de Website verwerven tijdens hun normale werking bepaalde gegevens waarvan de overdracht impliciet is voor het gebruik van het internet. Deze gegevens worden niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde personen; de aard van deze gegevens kan echter, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, de identificatie mogelijk maken van de Gebruikers die door een website navigeren.
Deze categorie gegevens omvat bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die verbinding maken met de Website, de pagina's die door de Gebruikers op de Website worden bekeken, de domeinnamen en de internetadressen van waaruit de Gebruikers toegang hebben gekregen tot de Website (via verwijzingen), de URL (Uniform Resource Identifiers) van de uitgevoerde zoekopdrachten, het tijdstip van de zoekopdrachten, de methode die wordt gebruikt om een zoekopdracht naar een webserver te sturen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de webserver aangeeft, en andere parameters over het gebruikte type browser (bijv. g., Internet Explorer, Google Chrome, Firefox), het besturingssysteem (bijv. Windows) en de computeromgeving van de gebruiker.
Dergelijke gegevens worden verzameld via technische cookies van de eerste partij [en analytische cookies van derden]. Voor meer informatie over navigatiegegevens nodigen wij Gebruikers uit om het Cookiebeleid van de Website te lezen.

 

2. RECHTSGRONDEN EN DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw gegevens, verzameld via de Site, heeft als rechtsgrondslag uw toestemming.

2.1 Wij willen u ook informeren dat uw persoonsgegevens, zonder uw voorafgaande toestemming, overeenkomstig artikel 6 GDPR worden verwerkt voor de volgende doeleinden (de "Doeleinden")

1. om het onderhoud en de technische bijstand uit te voeren die nodig zijn om de goede werking van de Site en aanverwante diensten te garanderen;
2. om de kwaliteit en de structuur van de Site te verbeteren, alsook om nieuwe Diensten, functionaliteiten en/of kenmerken ervan te creëren;
3. de controller in staat stellen zijn diensten te verlenen;
4. de Vennootschap in staat stellen haar rechten in rechte uit te oefenen en voor het beheer van rechtszaken;
5. de naleving van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen;
6. samenwerking met de overheid, het voorkomen en bestrijden van onwettige handelingen, met inbegrip van disciplinaire handelingen;
7. voor eventuele statistische en historische doeleinden.

 

Gebruikers met wie de Vennootschap contractuele relaties heeft, worden geïnformeerd dat de Vennootschap hen berichten kan sturen over diensten en producten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van voornoemde relaties, met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke bepalingen en richtlijnen, tenzij zij hiertegen bezwaar maken op grond van artikel 21.2 GDPR.

3. AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

De verstrekking van gegevens door de Gebruiker is verplicht voor de in punt 2.1 van dit beleid vermelde dienstverlening. De weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan het onmogelijk maken om gebruik te maken van de diensten die de Vennootschap via de Site aanbiedt.

4. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSMETHODES

Wij informeren u tevens dat de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 4 GDPR, kan bestaan uit de volgende activiteiten (de "Verwerking"): verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, mededeling door middel van doorzending, elke andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging van gegevens.

We informeren u ook dat uw Persoonsgegevens:

 • zal worden verwerkt overeenkomstig de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie;

 • zal worden verzameld voor de legitieme doeleinden die hierboven zijn bepaald;

 • adequaat en relevant zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

 • worden bewaard in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt, gedurende een periode die niet langer is dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en in geen geval langer dan één jaar na het verzamelen ervan voor de in punt 2.1 genoemde doeleinden, en niet langer dan één jaar na het verzamelen ervan voor de in punt 2.3 van dit Privacybeleid genoemde commerciële doeleinden;

 • zal op zodanige wijze worden verwerkt dat door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wordt gezorgd voor adequate beveiliging tegen het risico van vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang;

De Verwerking van uw Persoonsgegevens kan worden uitgevoerd door middel van papieren, geautomatiseerde, geautomatiseerde of telematische middelen, met organisatiemethoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven Doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de meest geschikte technologische en veiligheidsmaatregelen (elektronisch, geautomatiseerd, fysiek, organisatorisch en procedureel) om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen. Deze maatregelen omvatten het onderhoud van een veilig systeem voor de opslag en het gebruik van gegevens op basis van encryptie, inbraakdetectie en -preventie en beveiligingssoftware.

De Gebruiker erkent echter dat alleen al het doorgeven van persoonsgegevens via internetsites risico's inhoudt in verband met de openbaarmaking van die gegevens en dat geen enkel systeem volledig veilig is of bestand tegen manipulatie en/of inbraak door derden.

5. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Onverminderd de mededelingen ter uitvoering van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, kunnen uw Persoonsgegevens voor de Doeleinden toegankelijk worden gemaakt voor

 1. Werknemers en/of medewerkers van ons hoofdkantoor of onze regiokantoren, naar behoren gemachtigd door de verantwoordelijke voor de verwerking, in hun hoedanigheid van gemachtigde betrokkenen en/of systeembeheerders.

6. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker (overeenkomstig artikel 6, onder b) en c), van de GDPR) kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de Gebruiker voor de in punt 2.1, onder d) en f), genoemde Dienstverleningsdoeleinden meedelen aan toezichthoudende en/of controlerende instanties, gerechtelijke autoriteiten en aan alle andere personen aan wie mededeling verplicht is voor de vervulling van de genoemde Doeleinden, in hun hoedanigheid van autonome verantwoordelijke voor de verwerking.

De gegevens van de gebruikers worden niet bekendgemaakt aan het publiek of aan niet-gespecificeerde personen.

Naast de Data Controller kunnen in sommige gevallen categorieën van derden die betrokken zijn bij de organisatie van de Data Controller zelf of van de website - en die op hun beurt, indien nodig, door de Data Controller zijn aangewezen als Data Processors - toegang hebben tot en Persoonsgegevens verwerken, in Italië en daarbuiten, voor de hierboven beschreven Doeleinden, zoals, bij wijze van voorbeeld

 • externe technische dienstverleners;

 • koeriers en postdiensten;

 • hosting provider;

 • computerbedrijven;

 • professionals en adviseurs (op juridisch, commercieel, administratief, fiscaal, stedenbouwkundig, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsgebied, certificering van financiële staten, notering van de Groep, enz;

 • communicatiebureaus;

 • Kredietinstellingen

 • Verzekeringsmaatschappijen,

 • Società italiane ed estere facenti parte del Gruppo SOL (per esigenze gestionali, statistiche e di consolidamento dei dati).

7. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden dan die welke in deze mededeling zijn vermeld.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook in het buitenland worden bekendgemaakt, uitsluitend voor de Doeleinden.

Elke overdracht van uw Persoonsgegevens naar niet-EU-landen kan alleen plaatsvinden onder de voorwaarden en met de garanties die de Privacywetgeving biedt.

8. ZIJN RECHTEN

Wij informeren u dat u, als betrokkene, het recht hebt om uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met de wet, en dat u ook de volgende rechten (uw "Rechten") te allen tijde kunt uitoefenen:

 1. het zogenaamde "recht van toegang" tot uw Persoonsgegevens krachtens artikel 15 GDPR, en met name: om bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zelfs indien deze nog niet zijn vastgelegd, en de verstrekking ervan in begrijpelijke vorm, alsmede om de volgende informatie te verkrijgen

  1. de doeleinden en methoden van de Verwerking van uw Persoonsgegevens (waaronder het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene), de categorieën van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt, de herkomst van uw Persoonsgegevens, de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens (indien mogelijk), of de criteria die worden gebruikt om een dergelijke termijn te bepalen;

  2. de identificatiegegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke, de gegevensverwerkers en de krachtens artikel 5, lid 2, onder e), GDPR aangewezen vertegenwoordiger en, in het algemeen, van alle entiteiten of categorieën entiteiten waaraan uw Persoonsgegevens op Italiaans grondgebied zijn of zullen worden verstrekt, met name indien er ontvangers in derde landen of internationale organisaties zijn (en in dat geval hebt u ook het recht te worden geïnformeerd over het bestaan van passende waarborgen krachtens artikel 46 GDPR met betrekking tot de doorgifte);

  3. het bestaan van uw recht, als betrokkene, om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan;

  4. het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens (de "Toezichthouder");

2. het zogenaamde "recht op rectificatie" krachtens artikel 16 GDPR: het recht om de rectificatie of, indien u dit wenst, de integratie van uw Persoonsgegevens te vragen;

3. het zogenaamde "recht op wissen" (of "recht om vergeten te worden") krachtens artikel 17 GDPR: het recht te verzoeken om verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor uw Gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

4. het zogenaamde "recht op beperking van de verwerking" krachtens artikel 18 GDPR: het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen waarin de Privacywet voorziet;

5. het recht om, overeenkomstig artikel 19 GDPR, van de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens te verlangen over de ontvangers aan wie hij elke rectificatie, wissing of beperking van de verwerking heeft gemeld (uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 16, 17 en 18 GDPR, ter nakoming van de kennisgevingsverplichting, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost);

6. het zogenaamde "recht op gegevensportabiliteit" krachtens artikel 20 GDPR: het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (of rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven);

7. het zogenaamde "recht van bezwaar" uit hoofde van artikel 20 GDPR: het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:

 

- om legitieme redenen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zelfs als dit relevant is voor het doel van de verzameling

- de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het verzenden van reclame of direct sales materiaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

In bovengenoemde gevallen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de derden aan wie uw Persoonsgegevens worden meegedeeld, zo nodig op de hoogte stellen van de mogelijke uitoefening van uw rechten, behalve in specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer de uitoefening onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het beschermde recht).

9. UW RECHTEN UITOEFENEN EN EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U kunt uw rechten te allen tijde op de volgende manieren uitoefenen:

 1. door verzending van een aangetekende brief met bericht van ontvangst aan het adres van de houder, Via Borgazzi 27, 20900, Monza

 2. door een e-mail te sturen naar info@sol.it;

 3. door te bellen naar 039/2396;

Wij informeren u ook dat u krachtens de wet op de privacy het recht hebt een klacht in te dienen bij de Garante. Om uw klacht in te dienen, kunt u de methode gebruiken die u het meest geschikt acht, hetzij door afgifte in de kantoren van de Garant (op onderstaand adres) of door het sturen van

 1. aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan "Garante per la protezione dei dati personali", Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Rome;

 2. e-mail naar: garante@gpdp.it, of protocollo@pec.gpdp.it;

 3. faxnummer: 06-696773785.

Voor meer informatie kunt u de webpagina van de garant raadplegen http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

10. GEGEVENSBEHEERDER, GEGEVENSVERWERKER EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bedrijf SOL SpA met maatschappelijke zetel in Monza, Via Borgazzi, nr. 27 en BTW-nummer 00771260965. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Monza en Brianza (plaats) nr. 991655.

De Gegevensverwerker is het bedrijf SOL SpA met maatschappelijke zetel in Monza, Via Borgazzi, nr. 27 en BTW-registratie nr. 00771260965 R.E.A. van Monza en Brianza nr. 991655. De bijgewerkte lijst van alle andere Gegevensverwerkers (aan wie uw Persoonsgegevens worden meegedeeld en die bij schriftelijke akte zijn aangewezen) is vrij beschikbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap.