Woordenlijst

Woordenlijst

Audit: een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het objectief evalueren in hoeverre referentie criteria vervuld zijn.

BS OHSAS 18001: een internationaal toegepaste Britse standaard voor management systemen voor gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk.

Cilinder: cilindervormige container in staal of lichtmetaal voor de opslag van gecomprimeerde, vloeibare of opgeloste gassen.

Cilinderbundel: door een metalen structuur ondersteund samenstel van onderling verbonden cilinders.

Cilinderpallet: stalen pallet, speciaal geconstrueerd om tot 16 gascilinders in verticale toestand te bevatten, waarmee deze met een standaard heftruck verplaatst kunnen worden.

Cold converter: een container met een vacuüm geïsoleerde kamer voor de opslag van diepgekoelde cryogene gassen compleet met aansluitingen en meters en veiligheidsvoorzieningen.

Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die tegemoet kan komen aan de huidige economische, milieu- en sociale behoeften, zonder dat de kansen van toekomstige generaties daartoe aan te tasten.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme): een verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht om een systeem in te voeren waarbij organisaties het recht kunnen krijgen om een Europees ‘milieu-logo’ te voeren. Voorwaarde is dat een organisatie beschikt over een milieumanagementsysteem en jaarlijks een milieuverslag opstelt.

EN ISO 13485-standaard (Medische hulpmiddelen - kwaliteitsmanagementsystemen): specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarin een organisatie zijn vermogen moet demonstreren om consistent medische hulpmiddelen en aanverwante diensten te leveren die aan de verwachtingen van klant en de toepasselijke wettelijke vereisten voldoen.

EN ISO 14001-norm (Milieubeheer): een internationale norm die de vereisten voor een milieumanagementsysteem vastlegt. Het stelt organisaties in staat om bewust te zijn van activiteiten met een aanzienlijk milieueffect, deze te beheersen, en om hun milieuprestaties te verbeteren.

EN ISO 22000 standaard (Food Safety Management Systems): een internationale norm die de eisen stelt voor een voedselveiligheids- en hygiënebeheersysteem.

EN ISO 27001-norm (informatiebeveiliging): een internationale norm die de vereisten voor het opzetten en uitvoeren van een systeem voor informatiebeveiligingssystemen (logische, fysieke en organisatorische beveiliging) oplegt met als doel gegevens en informatie te beschermen tegen allerlei bedreigingen, En om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid ervan te waarborgen.

Frequentie index: ratio tussen het aantal ongevallen en gewerkte uren vermenigvuldigd met een miljoen.

Global Reporting Initiative (GRI): een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties.

Grondstoffen: Atmosferische lucht, voor de productie van zuurstof, stikstof en argon; Aardgas, voor de productie van waterstof en kooldioxide; Calciumcarbide voor de productie van acetyleen; Ammoniumnitraat voor de productie van lachgas.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): richtlijn 1996/61/EC geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging van het milieu.

ISO 50001 (Energy Management): internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem.

Letsel: beschadiging in of op het lichaam opgelopen op de werkplek.

Luchtsplitsing: het door middel van destillatie scheiden van de verschillende componenten waaruit lucht bestaat waarbij zowel vloeibare als gasvormige producten gemaakt worden.

Major accident: een acuut incident, zoals een grote uitstoot of brand/explosie, die onmiddellijk of daarna ernstige verwondingen en/of verlies van het menselijk leven, ernstige schade aan het milieu en/of verlies van substantiële Materiële activa veroorzaakt.

Medical device (MD): elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat door de fabrikant bestemd is om bij de mens te worden gebruikt om ziektes of handicaps op te sporen, te behandelen, of te verlichten of om ziektes te voorkomen. Ook hulpstukken en software die voor een goede werking van het medisch hulpmiddel nodig zijn vallen onder de categorie ‘medische hulpmiddelen’.

Medisch gas: elke medicatie die bestaat uit een of meer actieve gasvormige stoffen die al dan niet gemengd kunnen worden met hulpstoffen.

Mobiele container: container voor gecomprimeerde, vloeibare, opgeloste en cryogene gassen die worden gebruikt voor het vervoeren van producten. Mobiele containers omvatten: cilinders, drums, gasflessen, cilinderbundels, dewars, basisunits en draagbare units.

Ongeval: een onverwachtse gebeurtenis die kan leiden tot schade of letsel.

Primaire opslag: Opslag van vloeibaar cryogeen gas direct gevuld door de productie unit.

Primaire productie units: units waar gassen geproduceerd worden uit grondstoffen.

Quality, Safety and Environment Management System (SHEQ/MG): het onderdeel van het algemene managementsysteem dat de organisatiestructuur, planning, verantwoordelijkheden, procedures, processen en middelen omvat voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van actief duidelijk gedefinieerd kwaliteits-, veiligheids- en / of milieubeleid.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals): verordening EC 1907/2006 is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden.

Responsible Care (RC): een wereldwijd initiatief van de chemische sector, gericht op het continu verbeteren van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de inzet om de verkregen resultaten te communiceren met het oog op de voortdurende, significante en tastbare verbetering daarvan.

Secundaire opslag: Opslag van vloeibar cryogeen gas gevuld door tankauto’s geïnstalleerd by secundaire productie units.

Secundaire productie unit: units waar gassen worden gevvuld, in de containers (cilinders, cilinderbundels, drums of tanks), die het meest geschikt zijn voor de distributie aan eindgebruikers.

Severity index: ratio tussen dagen van afwezigheid door letsel en gewerkte uren vermenigvuldigd met 1 miljoen. Het meet de ernst van de verwondingen.

Seveso Directive: Europese verordening (82/501 / EEG en latere wijzigingen) ter voorkoming en beheersing van het risico op ernstige ongevallen. Het regelt industriële activiteiten die de opslag en/of het gebruik van bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen betreffen.

Stakeholder: eenieder, privé of publiek, individueel of collectief, intern of extern, die het succes van een bedrijf kunnen beïnvloeden of waarvan de belangen beïnvloed worden door bedrijfsbeslissingen: klanten, leveranciers, investeerders, lokale gemeenschappen, werknemers, vakbonden, publiek overheid, toekomstige generaties etc.

Voedsel veiligheid: het waarborgen dat voedsel, indien bereid en gebruikt zoals bedoeld, geen negatieve effecten heeft op de consument.